Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

Regulamin Konkursu

 

PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS:

 

PRACE MOŻNA NADSYŁAĆ DO

 

25.04.2021 r.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT EMAIL:  adgentes.misje@gmail.com

 

REGULAMIN KONKURSU MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI
NA ROK SZKOLNY 20120/2021

Bohaterowie misji

 Informacje Ogólne:

Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych. Organizatorami i realizatorami Konkursu jest Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.adgentes.misje.pl

            Regulamin sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125).

Korespondencja konkursowa wyłącznie pocztą elektroniczną: e-mail: konkurs@misje.pl

 I. Komitet Organizacyjny i Patronat Honorowy Konkursu:

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji wchodzą m. in.: dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” KEP, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej. Zadaniem Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jest przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

Patronat honorowy Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji objęli:

Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej [do potwierdzenia]

J. E. abp Salvatore Pennacchio - Nuncjusz Apostolski w Polsce [do potwierdzenia]

J.E. bp Jerzy Mazur – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

 II. Cele Konkursu:

1. Rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata.

2. Integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury i tolerancji.

3. Motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych.

4. Poznanie rzeczywistości misyjnej i pracy polskich misjonarzy.

5. Przybliżenie pracy polskich misjonarek i misjonarzy na placówkach misyjnych

6. Promocja nauczycieli wspierających pracę na rzecz misji.

 III. Tematyka Konkursu:

Nie byłoby misji, gdyby nie misjonarki i misjonarze, którzy zdecydowali się opuścić swoja Ojczyznę i udać się do dalekich krajów, by pełnić swa misję ewangelizacyjna i pomagać ludziom.

Podczas pandemii koronawirusa, nasi misjonarze i misjonarki zdecydowali się – mimo zagrożenia zdrowia i życia – pozostać na placówkach misyjnych. Kontynuują pomoc niesioną najuboższym i wspierają duchowo i materialnie tych, których dotknęły restrykcje związane z koronawirusem.

Pragniemy, aby temat jubileuszowi edycji Konkursu „Mój szkolny kolega z misji” został poświęcony misjonarkom i misjonarzom – cichym i odważnym bohaterom misji. Niechby służył lepszemu poznaniu tego kim są, i co robią w dalekich krajach. Warto byśmy poznali nie tylko bohaterów misji, którzy już zmarli, i są kandydatami do wyniesienia na ołtarze, ale także żyjących i pracujących współcześnie na misjach.

A może znacie małych bohaterów misji, jakimi są wasi rówieśnicy w krajach misyjnych? Mimo trudnych warunków, w jakich żyją starają się kochać innych, pomagać im i wspierać. Warto opowiedzieć ich historię innym.

Ale misje to nie tylko ofiarni misjonarze w krajach misyjnych, ale także ci, którzy w Polsce angażują się w dzieło misyjne Kościoła. To także nauczyciele, kapłani i katecheci prowadzący animację misyjną w parafiach i szkołach oraz dzieci i młodzież, na różne sposoby pomagający misjonarzom. Byłoby dobrze, gdyby Konkurs „Mój szkolny kolega z misji” ukazał wielkość i piękno ich zaangażowania misyjnego. Poszukajmy zatem w naszych wspólnotach parafialnych i środowisku tych, którzy są bohaterami misji.

 2.  Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów:

a) Adhortacja „Evangelii gaudium” papieża Franciszka

b) Dekret o misyjnej działalności Kościoła „Ad Gentes”

c) albumy i książki poświęcone misjom

 d) materiały informacyjne na stronie www.adgentes.misje.pl oraz www.misje.pl.

c) czasopisma misyjne: „Świat Misyjny” dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, „Misje Dzisiaj”, dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (http://www.missio.org.pl/misje_dzisiaj/); „Misyjne Drogi”, dwumiesięcznik Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (http://www.misyjnedrogi.pl/); „Misjonarz”, miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów (http://www.misjonarz.pl/); „Misjonarze Kombonianie”, dwumiesięcznik

Instytutu Misyjnego Misjonarzy Kombonianów (http://kombonianie.pl/); „Echo z Afryki i innych kontynentów”, miesięcznik dla rodzin katolickich Sióstr Klawerianek; „Horyzonty Misyjne”, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego http://www.horyzonty.misjesac.pl); „Posyłam Was”, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla; „Posłaniec Ducha Świętego”, dwumiesięcznik Zgromadzenia Ducha Świętego (http://www.poslaniec.pl).

 IV. Zgłoszenie do Konkursu:

 Udział szkoły w XVIII edycji Konkursu należy zgłosić on-line na formularzu dostępnym na stronie internetowej do dnia 28 grudnia 2020 r. Przesłanie prac musi nastąpić do dnia 31 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Organizatorzy nie będą przyjmować prac konkursowych od szkół, które w wyznaczonym terminie nie zgłosiły swojego udziału.

Konkurs odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych:

1. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły podstawowej,

2. Drugi etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej,

3. Trzeci etap edukacyjny: klasy 7-8 szkoły podstawowej.

 V. Etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i centralnego.

  Etap szkolny

 1. Konkurs zostaje ogłoszony na początku roku szkolnego.

2. W szkole powołuje się koordynatora ds. Konkursu oraz Szkolną Komisję Konkursową, która jest odpowiedzialna za wybór jednej najlepszej pracy w każdej kategorii.

3. Zwycięskie prace wraz z protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej (wzór do pobrania na

stronie www.adgentes.misje.pl) należy przesłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”,

ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 Warszawa 4.

4. Za prawidłowy przebieg Konkursu na terenie szkoły odpowiada koordynator ds. Konkursu.

  Etap centralny

 1. Centralna Komisja Konkursowa ocenia każdą z nadesłanych prac przyznając określoną liczbę punktów w skali od 1 do 100.

2. Laureaci zostają wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów. Nagradzane są trzy pierwsze prace z każdej kategorii.

 VI. Zasady Konkursu w poszczególnych kategoriach:

 Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem Konkursu oraz odnosić się do podanych źródeł.

 1. Po zgłoszeniu szkole zostaje nadany numer identyfikacyjny, który powinien być umieszczony w protokole i opisie pracy.
 2. Każda szkoła do etapu centralnego może przesłać tylko jedną zwycięską pracę w danej kategorii konkursowej z każdego poziomu edukacyjnego (w szkole podstawowej są dwa poziomy edukacyjne więc po dwie prace z każdej kategorii).
 3. Każda praca ucznia powinna być opisana według poniższego wzoru: nazwa kategorii, numer identyfikacyjny szkoły, imię i nazwisko ucznia; wiek ucznia; szkoła i klasa; tytuł pracy; pieczęć szkoły
 4. W przypadku nauczyciela: nazwa kategorii, numer identyfikacyjny szkoły; imię i nazwisko nauczyciela; przedmiot nauczania; szkoła; tytuł pracy; pieczęć szkoły.
 5. Jeśli szkoła bierze udział w kilku kategoriach, można zwycięskie prace przesłać razem w jednej kopercie.
 6. Na płycie CD/DVD przesyła się jedynie prace muzyczne.
 7. Przyjmowane będą wyłącznie prace przesłane drogą pocztową lub złożone osobiście (nie drogą elektroniczną i faksem). Prace, które przekraczają wagą 0,5 kg i wielkość: 20 mm x 325 mm x 230 mm powinny być wysłane kurierem. Wszystkie prace nadawane jako paczki wysyłane są kurierem.
 8. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 9. Do pracy plastycznej i muzycznej powinno być dołączone oświadczenie o ochronie danych osobowych (do pobrania w materiałach konkursowych) – prace bez oświadczenia nie będą oceniane.
 10. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w przeprowadzenie Konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale.

 VII. Kategorie konkursowe

Organizatorzy Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji proponują uczniom udział kategoriach konkursowych: 1. Literacka; 2. Plastyczna; 3. Muzyczna. Nauczyciele biorą udział w kategorii: scenariusz lekcji.

 Kategoria literacka:

 Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).

 1. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie – maks. 7 stron A4; esej – maks. 5 stron A4; list – maks. 2 strony A4; artykuł prasowy lub wywiad – maks. do 3 stron A4.
 2. Ocenie podlega opracowanie tematu, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna oraz zachowanie określonej formy wypowiedzi.

  Kategoria plastyczna:

 Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne (np. rzeźby).

 1. Prace muszą być przesłane w oryginale.
 2. Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3 (29,7×42 cm).
 3. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

  Kategoria muzyczna:

 Praca indywidualna lub grupy uczniów (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).

 1. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający 5 minut nagrania.
 2. Praca autorska – nie będą akceptowane utwory, będące przeróbką innych, już istniejących.
 3. Tekst i muzyka opracowane przez członków grupy.
 4. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie opiekuna grupy o odpowiedzialności za prawa autorskie do utworu.

  Kategoria dla nauczycieli – scenariusz lekcji:

  1. Zakres tematyczny scenariusza zajęć powinien być dostosowany do realizowanego programu nauczania na danym etapie edukacyjnym oraz zawierać treści związane z tematem XX edycji Konkursu.

2. Scenariusz lekcji może być przygotowany w ramach nauczania różnych przedmiotów szkolnych, zgodnych z programem nauczania z uwzględnieniem tematyki XIX edycji Konkursu.

3. Scenariusz powinien być napisany według następującego wzoru:

• Imię i nazwisko nauczyciela

• Nazwa przedmiotu (bloku przedmiotowego, w ramach którego prowadzone są dane zajęcia), poziom kształcenia i etap edukacyjny

• Temat lekcji

• Wstęp, cele i metody

• Pojęcia kluczowe, środki dydaktyczne, materiały pomocnicze

• Czas i miejsce trwania zajęć

• Przebieg lekcji (Załączniki: materiały wykorzystane podczas lekcji).

4. Materiały pomocnicze należy wydrukować i dołączyć do scenariusza (w samym tekście

scenariusza znajdują się tylko odniesienia do tych materiałów).

5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, dostosowanie interpretacji tematu do poziomu

edukacyjnego, łatwość przeprowadzenia zajęć, wykorzystanie pomocy, oryginalność ujęcia tematu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydania drukiem nadesłanych prac (np. w zbiorze katechez misyjnych).

 VIII. Postanowienia końcowe

 Niniejszy regulamin jest jawny, obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021 i jest dostępny na stronach internetowych: www.adgentes.misje.pl Informacje o wynikach Konkursu prezentowane będą na stronach www.adgentes.misje.pl  W sprawach nieuregulowanych decyzję ostateczną podejmują Organizatorzy Konkursu.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.042057037353516