Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

MISYJNA DROGA KRZYŻOWA 2020

Módlmy się wspólnie za misje

MISYJNA DROGA KRZYŻOWA

(Tekst opublikowany w "Naszym Dzienniku" 6 marca 2020 r.)

 Panie Jezu Chryste, Ty mocą chrztu świętego i bierzmowania uczyniłeś nas uczniami-misjonarzami. Stajemy pod Twoim krzyżem w trudnej szkole miłości Boga i bliźniego. Chcemy od Ciebie uczyć się żyć, kochać, cierpieć i głosić Ewangelię, by wszyscy ludzie doświadczyli radości wiary i mieli nadzieję zbawienia.

Te rozważania i modlitwy ofiarowujemy w intencji misjonarek i misjonarzy, ofiarnych i niestrudzonych pracowników na bezbrzeżnych polach misyjnych. Obdarz ich, Panie, światłem Ducha Świętego i Jego mocą. Błogosław im w codziennej pracy misyjnej. Chroń w niebezpieczeństwach, pomagaj w kłopotach i dźwigaj w upadkach. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 STACJA I

CHRYSTUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Wyrok, jaki usłyszał Jezus był niesprawiedliwy i stronniczy. Jego sentencję ukartowano, zanim jeszcze stanął On przed sędziami. Źli ludzie odrzucili Jezusa i Jego orędzie miłości. Wybrali ciemność, która rodzi się wszędzie tam, gdzie ludzie odrzucają Boga. Woleli raczej trwać w beznadziei niż przyjąć blask ewangelicznej prawdy.

Na całym świecie misjonarki i misjonarze pomagają odkryć prawdę o Bogu i niosą światło wiary, radość i nadzieję. Prośmy o moce Ducha Świętego dla nich, by stali się wiernymi świadkami Tego, którego Ojciec posłał, by nas zbawił. Tam, gdzie odrzucany i potępiany jest Jezus, niech misjonarze przywracają Mu należne miejsce w ludzkich sercach.

 STACJA II

CHRYSTUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Chrystus przyjął krzyż przymuszony miłością do ludzi. Przerażający znak hańby uczynił znakiem chwały dla swych uczniów. Krzyż stał się godłem chrześcijan, i wszędzie gdzie jest obecny mówi o miłości Bożej,  uzdalniającej do oddania życia za przyjaciół swoich.

Misjonarze są głosicielami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Niosą krzyż w sercu i ukazują czynami miłości jego zbawczą moc. Świadczą o Chrystusie nie tylko słowem, ale modlitwą, pokorną służbą bliźnim i cierpieniem.

Prośmy, by opasując cały glob ziemski, krzyże misyjne przywracały obojętnym lub wątpiącym wiarę w dobroć i miłość Boga.

 STACJA III

CHRYSTUS PO RAZ PIERWSZY UPADA POD KRZYŻEM

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Pierwszy upadek Jezusa ukazał, jak wielki był ciężar Jego krzyża. Jego brzemię to nie tylko waga drewnianej belki, ale ciężar naszych grzechów. Jezus upadł, jednocząc się w swym upadku z tymi, których powala niewiara, wady i nałogi. Dobrowolnie stał się nędznikiem, upokorzonym przez słabość i zło.

Misjonarze na całym świecie żyją wśród ubogich, nędzarzy duchowych i materialnych. Dotykają bied i utrapień, ciężarów i słabości ludzi. Współcierpią z upadłymi dzieląc się z nimi nadzieją, jaką daje powstanie z pierwszego upadku Jezusa.

Prośmy o ducha męstwa dla misjonarzy i misjonarek, by ogrom cierpienia i nędzy nie osłabił w nich nadziei, którą jest Chrystus.

 STACJA IV

CHRYSTUS SPOTYKA SWĄ MATKĘ

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Na drodze ku Golgocie Jezusowi towarzyszyła Matka. Maryja współcierpiała z Synem. Na swój sposób składała ofiarę za zbawienie świata. Jej obecność, łzy i pełne miłości spojrzenie umocniły Jezusa. Maryja, współcierpiąc z Nim, objawiła moc swej wiary i zaufania Bogu.

Na licznych drogach krzyżowych, które dziś przeżywają głosiciele Ewangelii w świecie także jest duchowo obecna Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła misyjnego. Patrzy na zmagania misjonarzy i modli się, by nie zabrakło im wiary.

Prośmy Maryję, Matkę misjonarzy, by wspierała ich modlitwą. Niech w chwilach trudnych doświadczają Jej delikatnej miłości.

 STACJA V

CHRYSTUS KORZYSTA Z POMOCY SZYMONA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Jezus skorzystał z pomocy nieznanego Mu człowieka. Przyjął i uświęcił ją. Dał okazję Szymonowi do dobrego czynu. Szymon nie był zapewne gotowy do takiej współpracy z Jezusem. Niechętnie przyjął nakaz, by nieść z Nim krzyż. W miarę zbliżania się do Golgoty pojmował coraz lepiej wielkość tej łaski. Krzyż go przemienił.

Misjonarki i misjonarze są współczesnymi Cyrenejczykami dla milionów ludzi udręczonych w świecie. Dzieci, starcy, niepełnosprawni, nędzarze, ludzie z różnych powodów wykluczeni ze swych rodzin i społeczności, znajdują w nich oparcie. Pomagając im misjonarze są znakiem pociechy i miłości Bożej.

Prośmy, byśmy chętnie współpracowali z misjonarzami w dziełach miłosierdzia. Bądźmy ich Cyrenejczykami. Módlmy się za misje i wspierajmy je naszymi ofiarami.

 STACJA VI

CHRYSTUSOWI POMAGA WERONIKA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Weronika nie brzydziła się oplutą, sponiewieraną i udręczoną twarzą Jezusa. Otarła chustą Skazańcowi twarz. Wykazała się odwagą. Jej gest całkowicie różnił się od tego, w taki sposób inni uczestnicy drogi na Golgotę traktowali Jezusa. Przeciwstawiła się nim całej machinie nienawiści wobec Pana.

Módlmy się o odwagę miłosierdzia dla współczesnych Weronik, sióstr zakonnych i wiernych świeckich, które na misjach są najbliżej Chrystusa sponiewieranego i udręczonego. Prośmy o powołania misyjne wśród kobiet, by zawsze znalazła się chusta, gotowa do otarcia łez, potu i krwi Pana.

 STACJA VII

CHRYSTUS UPADA PO RAZ DRUGI

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Drugi upadek Jezusa dowodzi, że nie wystarczy jedynie dobra wola w dźwiganiu krzyża, ale potrzebna jest również wytrwałość. Jezus, osłabiony męką, upadł po raz drugi. Po raz drugi też powstał. Mocą Jego powstania z upadku dźwigają się ze swych grzechów ci, którzy często popełniają grzechy ciężkie. Chrystus dał przykład, jak dźwigać się i wytrwale nieść swój krzyż.

            Prośmy za misjonarzy, aby nie upadali na duchu pod wpływem ewangelizacyjnych porażek, nieporozumień, odrzucenia lub obojętności tych, dla których żyją. Niech Duch Święty pomaga im w zasiewie słowa Bożego i chroni przed pokusą szybkiego dostrzeżenia rezultatów ewangelicznego siewu. Prośmy o wytrwałość i cierpliwość dla nich.

 STACJA VIII

CHRYSTUS POCIESZA NIEWIASTY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Głośny płacz, jaki był zapowiedzią rychłej śmierci Jezusa, odsłonił głębię i czystość miłości, z jaką Pan dźwigał krzyż. Jezus bardziej niż siebie, ukochał grzeszników. „Nie nade Mną płaczcie…” – to ważna wskazówka dla nas: opłakujmy swe grzechy. Niech nasz żal nie będzie użalaniem się nad sobą, egoistyczną skargą na życie pełne niedostatków i cierpień, ale oczyszczającym sumienia strumieniem pokuty.

Misjonarze głosząc królestwo Boże wszystkich wzywają do nawrócenia i pokuty za grzechy. Uczą, że Bóg jest większy ponad ludzkie zło. Są heroldami łaski, która dźwiga i przemienia serca. Łaska rodzi nadzieję szczęśliwej wieczności.

 STACJA IX

CHRYSTUS UPADA PO RAZ TRZECI

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Ostatni, najboleśniejszy upadek Jezusa zrównał go z jerozolimskim brukiem. Mimo braku sił, Jezus podnosi się siłą woli. W bólu kontynuuje drogę. Krzyż staje się coraz cięższy, a Jezus coraz bardziej bezradny wobec cierpienia.

            Misjonarze towarzyszą ludzkim upadkom i powstaniom. Zachęcają do podejmowania drogi, mimo braku sił. Umacniają ducha w tych, którzy go tracą, nie widząc dla siebie lepszej przyszłości. Prośmy Pana o dar wytrwałości. Obyśmy umocnieni Jego cierpliwością ciągle powstawali z naszych upadków.

STACJA X

CHRYSTUS Z SZAT OBNAŻONY

– Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Choć źli ludzie odarli Jezusa z szat, nie byli w stanie podrzeć go z Jego ludzkiej i boskiej godności. Nagi, ubrudzony krwią i pyłem, poraniony i opluty, pozostał Synem Bożym.

Misjonarze przyodziewają nagich w sensie dosłownym. Pomagają im w zaspokojeniu najważniejszych życiowych potrzeb. Walcząc z wszechobecną nędzą ocalają w nich poczucie godności. Prośmy Pana, byśmy umieli dostrzec Jego szlachetne Oblicze w każdym człowieku i przychodzili z pomocą tym, których upokarza grzech.

 STACJA XI

CHRYSTUS DO KRZYŻA PRZYBITY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Żołnierze wykonali rozkaz przybicia rąk i nóg Jezusa do krzyża z właściwą im rutyną i obojętnością. Ukrzyżowany był dla nich skazańcem, nikim więcej. Nie mieli świadomości, że uczestniczą w wydarzeniu, które stanowi punkt zwrotny w historii świata.

Misjonarze głoszą zbawienie, które Chrystus ofiarował ludzkości w swej śmierci i zmartwychwstaniu. Są świadkami życia zwyciężającego dramat śmierci.

Prośmy, by nadzieja zmartwychwstania ożywiała nasze zaangażowanie w ewangelizację świata. Obyśmy przybici do Krzyża z Chrystusem, wraz z Nim weszli do chwały zbawionych.

 STACJA XII

CHRYSTUS NA KRZYŻU UMIERA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Jezus umierał modląc się za swych prześladowców. W ostatniej godzinie życia zostawił nam przykład przebaczenia winowajcom. Zobowiązał, byśmy chętnie darowali urazy, zapominali przykrości i wrogie gesty.

W wielu krajach misyjnych misjonarze są nauczycielami trudnej sztuki przebaczenia i pojednania. Wprowadzają pokój i skłaniają zwaśnionych do zgody. W ten sposób zwyciężają zło, a krzywdę i niesprawiedliwość pozbawiają siły. Prośmy dla nich i dla siebie o łaskę życia w zgodzie ze wszystkimi.

 STACJA XIII

CHRYSTUS Z KRZYŻA ZDJĘTY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Gdy dokonało się misterium śmierci, pobożni uczniowie Jezusa zdjęli Jego ciało z krzyża. Zadbali o jego pogrzeb. Był to czyn miłosierdzia wymagający wielkiej odwagi. Maryja mogła choć przez chwilę opłakiwać śmierć Jezusa. Prosiła, by Jego męka dla nikogo nie była daremna.

Módlmy się za chorych i seniorów, którzy ofiarowują swe cierpienia w intencji misji. Niech ich ofiara pozwoli im wzrastać w świętości oraz wniesie wiele łaski w rzeczywistość misyjną.

 STACJA XIV

CHRYSTUS ZŁOŻONY DO GROBU

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Jezus został pośpiesznie złożony w grobie. Stał się on tymczasowym schronieniem dla Jego udręczonego ciała. W niedzielę wielkanocną grób opustoszał. Tam, gdzie okrutne żniwo zebrała śmierć, życie odniosło zwycięstwo.

Módlmy się za zmarłych misjonarzy i za dobrodziejów misji. Tak, jak mieli udział w trudach głoszenia Ewangelii, niech otrzymają jej owoce – wieczną radość, pokój i szczęście.

 MODLITWA KOŃCOWA

 Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za tę drogę, którą przeszliśmy z Tobą. Przyjmij modlitwy i przemień nasze serca, abyśmy upodobnieni do Ciebie, dawali świadectwo nadziei, którą rodzi krzyż i pusty grób.

Błogosław misjonarkom i misjonarzom. Umacniaj ich w wierze, by z radością nieśli Ewangelię do tych, którzy jej nie znają. Prosimy Cię o liczne i święte powołania misyjne wśród księży, sióstr zakonnych i wiernych świeckich. Spraw, by dzieło misyjne nie cierpiało z powodu braku powołań.

Wspieraj tych, którzy wspierają misje: chorych, którzy cierpią w intencji misjonarzy, dzieci i młodzież angażującą się w koła misyjne w parafii i szkole, darczyńców misji, bez których nie byłyby możliwe dzieła miłosierdzia na misjach.

Niech blask Twego zmartwychwstania i radość nieba, towarzyszą nam w dźwiganiu codziennych krzyży. Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
38 0.086206912994385