Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

O nas

Warszawa, dnia 7 października 2009 r.

 

Uchwała Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 października 2009 roku w
sprawie nowelizacji Statutu Dzieła Pomocy "Ad Gentes"

Rozdział I. Postanowienia Ogólne
Rozdział II. Cele i zadania
Rozdział III. Władze Dzieła
Rozdział IV. Majątek i dochody Dzieła
Rozdział V. Postanowienia końcowe

Zgodnie z art. 19 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, w związku z art. 20 Statutu Dzieła Pomocy "Ad Gentes", podczas 349. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2009 roku, dokonano nowelizacji Statutu Dzieła Pomocy "Ad Gentes".

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+Józef Michalik Metropolita Przemyski Przewodniczący KEP
Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

STATUT Dzieła Pomocy "Ad Gentes" 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1

Dzieło Pomocy "Ad Gentes", zwane dalej Dziełem, jest kościelną jednostką organizacyjną, erygowaną przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art. 2

Dzieło posiada osobowość prawną.

Art. 3

Siedzibą Dzieła jest Warszawa.

Art. 4

Dzieło Pomocy "Ad Gentes" posiada zasięg działania ogólnopolski.

Dla pełniejszej realizacji swoich celów, Dzieło może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5

Dzieło podlega przepisom ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

Nadzór nad działalnością Dzieła sprawuje Konferencja Episkopatu Polski.


Rozdział II. CELE I ZADANIA

Art. 6

Cele Dzieła Pomocy "Ad Gentes" są następujące:

 • wspieranie polskich misjonarzy Kościoła Katolickiego w realizacji ich misji;
 • wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, w szczególności prowadzonej przez polskich misjonarzy;
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy polskich;
 • animacja misyjna w Polsce.
 • wspieranie działalności na rzecz rozwoju - w szczególności edukacyjnej, w zakresie ochrony zdrowia, służącej redukcji ubóstwa, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, prowadzonej przez polskich misjonarzy.

Art. 7

Dzieło realizuje swoje cele poprzez:

 • świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w realizacji budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu w diecezjach misyjnych;
 • świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz ewangelizacji;
 • świadczenie bezpośredniej pomocy charytatywnej w szczególności finansowej lub rzeczowej osobom, społecznościom oraz instytucjom charytatywno-opiekuńczym, oświatowo- wychowawczym działającym na terenach misyjnych;
 • świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz kształcenia misjonarzy;
 • partycypację w kosztach leczenia i organizowania wypoczynku misjonarzy;
 • organizowanie spotkań i konferencji, mających na celu upowszechnienie informacji o działalności misyjnej Kościoła;
 • zbieranie środków finansowych i rzeczowych, przeznaczonych na realizację celów Dzieła;
 • współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i zagranicą - zainteresowanymi realizacją celów Dzieła.


Rozdział III. WŁADZE DZIEŁA

Art. 8

Organami Dzieła są:

Dyrektor, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

Art. 9

Bieżącą działalnością Dzieła kieruje i reprezentuje je na zewnątrz - Dyrektor powoływany przez Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Misji, na czas nieokreślony - do odwołania.

Art. 10

Zarząd Dzieła składa się z trzech do pięciu osób, powoływanych przez Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Misji na czas kadencji Komisji. W skład Zarządu wchodzi z urzędu każdorazowy Dyrektor Dzieła. W przypadku konieczności zastąpienia członka Zarządu, Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji powołuje inną osobę na okres do końca kadencji. Przewodniczącego Zarządu wyłaniają ze swego grona członkowie Zarządu i zatwierdza go Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.

Art. 11

Zarząd Dzieła zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania wszystkich czynności
i prowadzenia spraw Dzieła, zgodnie ze Statutem.

Do Zarządu należy w szczególności:

 • realizacja celów statutowych;
 • opracowywanie regulaminu organizacyjnego Dzieła;
 • przygotowywanie projektu działalności i budżetu na rok następny;
 • analiza wpływających do Dzieła projektów i wniosków pod kątem ich zgodności z celami Dzieła;
 • składanie Konferencji Episkopatu Polski sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za każdy rok;
 • sprawowanie zarządu majątkiem Dzieła, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Dzieła;
 • przygotowywanie projektów dotyczących przyznawania tytułów oraz innych wyróżnień;
 • podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu Dzieła;
 • podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Dzieła.

Art. 12

Zarząd podejmuje decyzje w głosowaniu - zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy swego składu.

W sprawach niecierpiących zwłoki, decyzje może podejmować Przewodniczący Zarządu, a w razie przeszkody- Dyrektor Dzieła, jednakże decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Oświadczenie woli w imieniu Dzieła w zakresie zwykłego zarządu składa Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Dzieła, w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, wymagane jest współdziałanie Dyrektora i księgowego lub Dyrektora i drugiego członka Zarządu.

Art. 13

Zarząd Dzieła może ustanawiać pełnomocników w poszczególnych sprawach.

Art. 14

Organem kontrolnym Dzieła jest Komisja Rewizyjna w składzie trzech osób powoływanych
na pięcioletnią kadencję przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art. 15

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej;
 • otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przewidziana w odrębnych przepisach, dotyczących wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Art. 16

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 • kontrola działalności Dzieła w zakresie realizacji jej celów;
 • kontrola działalności majątkowej i finansowej Dzieła;
 • informowanie Zarządu o wynikach kontroli;
 • składanie sprawozdań i opinii Konferencji Episkopatu Polski.

Art. 17

Komisja Rewizyjna, w celu wykonania swoich zadań kontrolnych, jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Dzieła;
 • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.


Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY DZIEŁA

Art. 18

Dzieło Pomocy "Ad Gentes" ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych otwierania kont bankowych.

Art. 19

Dochody Dzieła pochodzą w szczególności z:

 • darowizn, spadków i zapisów;
 • publicznych zbiórek;
 • dotacji;
 • odsetek bankowych;
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 • prowadzenie działalności gospodarczej. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej w całości przeznaczone będą na działalność statutową.


Rozdział IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 20

Zmiany w statucie mogą być wprowadzane przez Konferencję Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Inicjatywy Zarządu dotyczące zmian w Statucie, przedstawia Konferencji Episkopatu Polski Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.

Art. 21

Przekształcenie lub likwidacja Dzieła Pomocy "Ad Gentes" należy do Konferencji Episkopatu Polski.

W przypadku likwidacji Dzieła Pomocy "Ad Gentes", o przeznaczeniu majątku decyduje Konferencja Episkopatu Polski.

Art. 22

Statut Dzieła Pomocy "Ad Gentes", został nadany przez Konferencję Episkopatu Polski uchwałą podjętą podczas 333. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 22-24 września 2005 roku, na czas określony - trzech lat.

Art.23

345. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Białymstoku, w dniach 26-28 września 2008 roku, zatwierdziło Statut Dzieła Pomocy "Ad Gentes" - na czas nieokreślony.

349. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie, w dniach 6-7 października 2009 roku, dokonało nowelizacji Statutu Dzieła Pomocy "Ad Gentes ".

 

+ Józef Michalik Metropolita Przemyski Przewodniczący KEP

+ Stanisław Budzik Sekretarz Generalny KEP

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
41 0.070600986480713