Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

Regulamin przyznawania dotacji

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW MISYJNYCH

PRZEZ DZIEŁO POMOCY "AD GENTES"

 

Rozdział I

Zasady ogólne

 

§1

 

1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania pomocy finansowej przez Dzieło Pomocy "Ad Gentes" polskim misjonarkom i misjonarzom na realizację projektów na placówkach misyjnych "Ad Gentes" w wysokości do 2000 euro.

2. Kwota udzielanej pomocy, w miarę ilości środków finansowych, będących w dyspozycji Dzieła Pomocy "Ad Gentes" może ulec zwiększeniu.

3. Informacje o zmianie wysokości dofinansowania projektów misyjnych przekazuje dyrektor dzieła Pomocy "Ad Gentes" na dwa miesiące przed kolejnym spotkaniem Komisji przyznającej dofinansowanie.

§ 2

 

1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się pochodzący z Polski:

a) kapłani diecezjalni (fideidoniści) pracujący na placówkach misyjnych nie będący inkardynowani do diecezji poza Polską;

b) kapłani i bracia zakonni;

c) siostry zakonne oraz członkinie i członkowie instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń posługujących na misjach;

d) misjonarki i misjonarze świeccy.

2. O dofinansowanie projektu misyjnego może ubiegać się misjonarka lub misjonarz po przepracowaniu przynajmniej jednego roku na placówce misyjnej i aktualnie pracujący w kraju misyjnym.

 

§ 3

Każdy misjonarz może ubiegać się o pomoc w realizacji jednego projektu raz w roku.

 

§ 4

 

Po otrzymaniu dotacji na realizację projektu beneficjent ma rok czasu na jego realizację i dwa miesiące na rozliczenie.

 

Rozdział II

Zasady szczegółowe dotyczące składania projektów

 

§ 5

 

Dzieło Pomocy "Ad Gentes" dofinansowuje jeden projekt dla jednej placówki misyjnej w ciągu roku, zgłoszony przez jednego misjonarza.

 

§ 6

 

1. Misjonarz może wnioskować o dofinansowanie tego samego projektu w ciągu kilku kolejnych lat.

2. Misjonarz może wnioskować o przedłużenie czasu realizacji projektu o kolejny rok, jeśli wymagają tego uzasadnione racje obiektywne (np. nieprzewidziane wydarzenia, pojawienie się okoliczności uniemożliwiających realizację projektu w ciągu roku).

 

§ 7

 

1. Dzieło Pomocy "Ad Gentes" przekazuje środki finansowe wyłącznie na realizację projektów ewangelizacyjnych (ogólnych), medycznych, charytatywnych i edukacyjnych.

2. Nie udziela pomocy w zakresie zakupu środków transportu dla misjonarzy oraz remontów samochodów.

 

§ 8

 

1. Projekty ewangelizacyjne (ogólne) dotyczą działalności ewangelizacyjnej, formacji oraz tworzenia struktur koniecznych dla działalności misyjnej. W ich ramach Dzieło Pomocy "Ad Gentes" dofinansowuje: budowę, remonty i utrzymanie miejsc kultu (kościoły i kaplice), misji i ośrodków duszpasterskich, kształcenie katechistów, prowadzenie rekolekcji i szkoleń dla grup wiernych, między innymi dzieci i młodzieży, organizację obozów rekolekcyjno-wypoczynkowych.

2. Dzieło finansuje również projekty służące zakupowi sprzętu liturgicznego i wyposażenia kościołów i kaplic, a także modlitewników, śpiewników, Pisma św. i pomocy służących do ewangelizacji i duszpasterstwa parafialnego (broszury, książki, sprzęt audio-wizualny, nagłośnienie).

3. Dzieło Pomocy "Ad Gentes" nie finansuje projektów dotyczących życia wewnętrznego wspólnot religijnych (np. remonty i wyposażanie kaplic w domach formacyjnych i seminariach, dofinansowanie formacji zakonnej) i utrzymania księży fideidonistów oraz świeckich misjonarzy.

 

§ 9

 

1. Projekty medyczne są związane z działalnością placówek medycznych i aptek, prowadzonych przez misjonarzy. W ramach tych projektów Dzieło Pomocy "Ad Gentes" dofinansowuje zakup lekarstw, drobnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego dla Ośrodków zdrowia, porodówek i szpitali przy placówkach misyjnych oraz szczepionek i środków opatrunkowych.

2. Warunkiem udzielenia pomocy finansowej placówkom medycznym jest udzielanie nieodpłatnej pomocy najuboższym.

3. W ramach projektów medycznych jest finansowany zakup żywności i odzieży dla najuboższych chorych, korzystających nieodpłatnie z pomocy medycznej.  

4. Dzieło Pomocy "Ad Gentes" nie dofinansowuje pensji dla personelu medycznego misyjnych placówek zdrowotnych (np. pensje dla lekarzy, pielęgniarek, personelu sprzątającego).

5. Dzieło Pomocy "Ad Gentes" nie dofinansuje projektów dotyczących wspierania leczenia i rehabilitacji indywidualnych osób.

 

§ 10

 

1. W ramach projektów o charakterze charytatywno-opiekuńczym Dzieło Pomocy "Ad Gentes" dofinansowuje działania związane z pomocą dla najuboższych grup społecznych w krajach misyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sierot, dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych, chorych fizycznie i mentalnie, niepełnosprawnych, starców i osób wykluczonych z życia społecznego z powodu ubóstwa.

2. W szczególności Dzieło wspiera: budowę i remonty oraz działalność charytatywno-opiekuńczą domów opieki, sierocińców, internatów, burs dla ubogiej młodzieży, świetlic dla dzieci ulicy, schronisk dla bezdomnych, które nieodpłatnie wspierają ubogich.

3. W ramach projektów charytatywnych Dzieło dofinansowuje działalność dobroczynną i pomoc humanitarną i na rzecz uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, walk etnicznych i wypędzonych.

4. Szczególną troską Dzieło otacza misyjną działalność charytatywno-opiekuńczą wśród defaworyzowanych grup społecznych, skazanych na wykluczenie bądź ubóstwo, takich, jak: kobiety samotnie wychowujące dzieci, analfabeci, porzucone osoby starsze, tzw. dzieci ulicy, chrześcijanie prześladowani.

 

§ 11

 

Projekty edukacyjne służą upowszechnianiu oświaty wśród najuboższych podopiecznych placówek misyjnych: dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dzieci z rodzin wielodzietnych bądź wychowywanych przez samotne matki, uzdolnionej młodzieży oraz analfabetów.

 

§ 12

 

1. W szczególności Dzieło Pomocy "Ad Gentes" wspiera finansowo budowę i remonty żłobków, przedszkoli i szkół na misjach, które umożliwiają dostęp do zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin oraz sierocińców, burs i internatów.

2. Dzieło przeznacza środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla oświatowych i wychowawczych placówek misyjnych, podręczników i książek dla uczniów, podręczników dla nauczycieli, gier i zabawek dla żłobków, przedszkoli i szkół.

3. Dzieło dofinansowuje budowę placów zabaw oraz zakup sprzętu do gier i zabaw dla dzieci i młodzieży w placówkach prowadzonych przez misjonarzy.

4. Dzieło przeznacza środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowni internetowych w szkołach misyjnych.

5. Dzieło nie finansuje zakupu komputerów ani też wyprawek szkolnych dla indywidualnych dzieci, nie prowadzi programu "Adopcja na odległość" i nie funduje indywidualnych stypendiów dla ubogiej młodzieży oraz nie pokrywa kosztów opłat szkolnych dla indywidualnych uczniów.

6. Dzieło nie finansuje pensji dla nauczycieli i wychowawców zatrudnianych w placówkach misyjnych.

 

Rozdział III

Zasady dotyczące składania wniosków o dofinansowanie projektów misyjnych

 

§ 13

1.Wnioski o dofinansowanie projektu na misjach są rozpatrywane w dwóch terminach: podczas sesji jesiennej (ok. 15 października) oraz wiosennej (ok. 15 kwietnia) na posiedzeniu Komisji powołanej przez dyrektora Dzieła Pomocy "Ad Gentes".

2. Z przyczyn obiektywnych termin posiedzenia Komisji rozpatrującej wnioski o dotację finansową na realizację dzieł na misjach, decyzją dyrektora Dzieła Pomocy "Ad Gentes", może ulec przesunięciu do dwóch tygodni.

 

§ 14

 

1. W skład Komisji rozpatrującej wnioski misjonarzy wchodzą: dyrektor Dzieła Pomocy "Ad Gentes", jako przewodniczący Komisji, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, dyrektor Centrum Formacji Misyjnej oraz dyrektor MIVA Polska.

2. Wyjątkowo, w sytuacji obiektywnych przeszkód, członkowie Komisji mogą skierować do pracy w niej swych przedstawicieli.

 

§ 15

 

1. Komisja rozpatruje wnioski nadesłane do 15 września (wnioski na sesję jesienną) oraz 15 marca (wnioski na sesję wiosenną).

2. Wnioski, które wpłyną po tych terminach będą rozpatrywane na kolejnej, najbliższej sesji, bez konieczności ponownego ich składania.

3. Wnioski można składać z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Dzieła w formie elektronicznej lub papierowej.

4. Wnioski niekompletne, bądź nie zawierające wystarczających informacji o projekcie nie będą rozpatrywane aż do czasu ich uzupełnienia.

5. Dzieło Pomocy "Ad Gentes" w ciągu dwóch tygodni od posiedzenia Komisji przyznającej dotacje informuje wnioskodawców o otrzymaniu dofinansowania projektu w sposób wskazany przez nich we wniosku.

6. Dzieło Pomocy "Ad Gentes" niezwłocznie przekazuje wnioskodawcom środki na realizację projektu w sposób wskazany we wniosku. Środki mogą być przekazywane na konto misjonarza lub zgromadzenia, kurii diecezjalnej lub zakonnej, wspólnoty lub osoby wskazanej przez niego we wniosku (z zaznaczeniem, kto jest pośrednikiem między Dziełem a wnioskodawcą) lub odebrane osobiście.

7. Jeśli wnioskodawca wskaże osobę, która odbierze środki finansowe w jego imieniu winien on przekazać jej pisemne upoważnienie.

8. Wnioskodawca, po zatwierdzeniu i podjęciu decyzji o dofinansowaniu jego projektu nie może bez porozumienia się z Dziełem "Ad Gentes" zmieniać celu przeznaczenia otrzymanych środków finansowych.

 

Rozdział IV

Sprawozdanie z realizacji projektu

 

§ 16

 

1. Misjonarze, którzy otrzymali dofinansowanie projektu zobowiązani są do przestawienia sprawozdania merytoryczno-finansowego z jego realizacji w terminie do dwóch miesięcy od jego zakończenia.

2. Wzór rozliczenia z realizacji projektu znajduje się na stronie internetowej Dzieła. Misjonarze są zobowiązani do przedstawienia dokumentacji fotograficznej z realizacji zadania w wersji elektronicznej.

3. Przekazanie dokumentacji fotograficznej lub filmów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie tych materiałów przez Dzieło Pomocy "Ad Gentes" w celach promocyjnych.

4. Niewykorzystane w całości lub części środki finansowe podlegają zwrotowi do Dzieła Pomocy "Ad Gentes".

5. Przyjęcie rozliczenia finansowego zrealizowanego projektu umożliwia misjonarzowi ubieganie się w przyszłości o dofinansowanie jego wniosków.

6. Dzieło Pomocy "Ad Gentes" zastrzega sobie prawo weryfikacji właściwego wykorzystania przekazywanych dotacji, a w sytuacji wykrycia nieprawidłowości ma prawo zwrócić się o zwrot otrzymanych przez wnioskodawcę środków.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

1. Niniejszy wewnętrzny Regulamin ustanawiający zasady przyznawania i rozliczania pomocy finansowej dla projektów realizowanych przez polskich misjonarzy wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na wniosek przewodniczącego Zarządu Dzieła Pomocy "Ad Gentes".

2. Regulamin zostaje umieszczony na tronie internetowej Dzieła Pomocy "Ad Gentes" i jest powszechnie dostępny.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
47 0.040253162384033